عضویت
FaceNam.ir به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نیلوفر »بلاگ ها

ساکن tehran, تهران ایران · متولد 2 دی
نیلوفر

درزمان رضا شاه به دلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبان هائی که گشت میدادند فقط غلاف خالی اسلحه، یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار میگیرد را روی کمرشان می بستند و در واقع اسلحه ای در کار نبود. دزدها و شبگ...
نیلوفر

درزمان رضا شاه به دلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبان هائی که گشت میدادند فقط غلاف خالی اسلحه، یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار میگیرد را روی کمرشان می بستند و در واقع اسلحه ای در کار نبود. دزدها و شبگ...
نیلوفر

تا سال 1954 باور تمام دنيا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود .آنها باور داشتند که انسان محدودیتهایفیزیکی دارد که هیچگاه نخواهد توانست یک مایل را زیر چهار دقیقه بدود!تا اینکه...